Monday, January 28, 2013

התקשורת הישראלית והפיקציה שניסו לעצב ולמכור לציבור בשם מרכז-שמאל


למשך חודשים רבים התקשרות הישראלית, על כמעט כל פרשניה כולל תוכניות החדשות של השידור הציבורי, ניסו לעצב פיקציה בהקשר לקיומן של רק 2 גושים בארץ -- ימין ומרכז-שמאל, שאנו בציבור, כמו גם פוליטיקאים במרכז, והמרכז-ימין, טענו שזאת הגדרה מוטעת, ושיש לפחות 3 גושים: שמאל, מרכז, וימין. כשלמעשה יש 5: שמאל, מרכז-שמאל, מרכז, מרכז-ימין, ימין.

מזה שנים רוב הציבור הישראלי נמצא בין מרכז-שמאל למרכז-ימין, ומאז מלחמת הטרור המזוויעה נגד האוכלוסייה האזרחית של ישראל בעשור הקודם, היא פנתה בעיקר למרכז, ומרכז-ימין. אבל התקשורת בשלה, עם ההטיה שלה שמאלה, ניסתה לעצב פיקציה, של גוש חוסם, שהם קראו לו "שמאל-מרכז", ע"מ לנגח בממשלת הימין, שמטבע ההטיה שלה, לא הייתה לטעמה, ובכך מעלה בתפקידה. במקום להביא לשידור, ניתוח ענייני ועמוק של הוויית המציאות, היא ניסתה לעצב את המציאות.

בבחירות האחרונות העם הוכיח שאכן יש לפחות 3 גושים שונים בגוף הבוחרים הישראלי, כנגד כל מאמציה של התקשרות לעצב אחרת. חשוב גם לציין ששלי יחימוביץ' וציפי לבני, שמשכו שמאלה במקום למרכז, לא קבלו את אמון הבוחרים, עוד עובדה שנמלטה מרוב הפרשנים בתקשורת, בנסיונם לעצב את שתיהן כמרכז, למרות שהן שמאלה מהקונצנזוס הישראלי.  אך הציבור הישראלי  לא התבלבל מהתעמולה הזאת של התקשורת.

חדשות לבקרים שומעים מהתקשרות ביקורת על פוליטיקאים שלא מודים על הטעויות שלהם, אבל על המושג ביקרות-עצמית, כנראה עוד לא שמעו בתקשורת הישראלית -- לי נראה שהגיע הזמן.

נעם רותם,
תל אביב-יפו

No comments: