Saturday, November 21, 2009

למה אף אחד לא מדבר על הגזענות שמאחורי הפשרה שרק לא יהודים יעבדו בשבת באינטל

מכתב לתוכנית סדר יום ברשת ב'

לתשומת ליבכם -- נושא לסדר יום שנעלם מהמדיה הישראלית

איזה מין מדינה קובעת שרק אנשים מדת מסוימת מותר להם לעבוד במפעל ביום מסוים. לא שמעתי מימי על החלטה כזאת גזענית במדינה דמוקרטית, ולמרות זאת לא שמעתי אף התייחסות לנושא הזה במדיה

No comments: